Header

Kulturno športni utrip BCa

Ime projekta: Kulturno športni utrip BCa
Akronim: Utrip BCa
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji: Soča rafting d.o.o., Javni zavod za turizem Dolina Soče
Začetek in zaključek projekta: 1. 4. 2019–30. 10. 2020
Vrednost projekta: 320.877,08 €
Upravičeni stroški: 265.680,54 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost: 184.276,50 €

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/106 z dne 29. 5. 2019.
 

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

VSEBINA

S projektom, ki vzpostavlja javno-zasebno partnerstvo, se predvideva:

ureditev dvorišča Stergulčeve hiše (obnova starega improviziranega odra, ureditev prostora za razna druženja in prireditve, izgradnja manjšega skladišča za opremo – vzpostavitev zastavljene končne podobe objekta ter umestitvijo novih programov bo nedvomno imelo velik doprinos k razvoju lokalne kulturne dejavnosti ter k bogatenju ponudbe kraja in s tem posredno gospodarskemu razvoju);

nabava opreme (zvočni sistem, scenska tehnika in oprema, stoli);

izvedba novoletne okrasitve (novoletna okrasitev je prispevek k prijetnejšem življenjskem okolju prebivalcev in pomemben element v prepoznavnosti in turistični ponudbi kraja, kar Bovcu seveda prinaša tudi pozitiven ekonomske učinke);

zvedba delavnic;

izgradnja zunanjega bazenskega kompleksa s pripadajočo infrastrukturo (kompleks bo lociran v središču urbanega naselja in bo namenjen javni rabi, kar bo pozitivno prispevalo k obogatitvi športno-rekreacijske ponudbe središča ter razvoju novih dejavnosti in aktivnosti);

izvedba izobraževalnih športno-rekreacijskih delavnic.

AKTIVNOSTI

FAZA I.

1) Zunanja ureditev Stergulčeve hiše 

2) Nakup opreme

3) Športno-rekreacijski kompleks

4) Izobraževanje

FAZA II.

5)    Športno-rekreacijski kompleks

6) Izobraževanje

CILJI

PRIČAKOVANI REZULTATI:

KORISTI ZA OBMOČJE

Vzpostavljeno partnerstvo bo v urbanem območju prineslo nove produkte, ki bodo omogočali razvoj novih športno, turističnih in rekreacijskih ter kulturnih dejavnosti. 

Z novoletno ureditvijo urbanega središča bo primerno izpostavljena stavbna dediščina in izročilo Bovca.

Delavnice, izobraževanja, tečaji bodo pozitivno prispevale h krepitvi znanj in usposobljenosti ranljivih ciljnih skupin, te aktivnosti pa bodo posledično spodbujale tudi medgeneracijsko sodelovanje.

Izvedene aktivnosti bodo prispevale k višji konkurenčnosti podjetja  in celotnega poslovnega okolja na območju. 

Povezave:
Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/
LAS Dolina Soče: http://lasdolinasoce.si/

Preveri zasedenost